Vedtekter og regler

Vedlagt ligger husordensregler og vedtekter for Pelton borettslag. Reglene, som du finner i vedtekter og husordensregler, er vedtatt av borettslagets generalforsamling, det vil si av eiere (deg) av andeler (leiligheter) i borettslaget.

Vedtektene og husordensreglenes bestemmelser er en del av andelseiers kjøpsavtale og alle er forpliktet til å rette seg etter dem og gjentatte brudd på reglene kan i verste fall medføre oppsigelse av boretten.

Da det ikke er mulig å få med alle mellommenneskelige forhold innen rammen av vedtekter og husordensregler, kan det oppstå tvilstilfeller og styret må da vurdere det aktuelle tilfellet ut fra hovedintensjonene bak vedtekter og husordensregler; å legge forholdene til rette for et best mulig bomiljø for alle.

Her er også lenke til loven som regulerer livet i borettslaget Lov om borettslag.

Til høyre finnes:

  • Vedtekter for Pelton borettslag

  • Husordensregler

  • Retningslinjer for styrearbeid


Gassreglement

Reglement for oppbevaring av gassflasker og bruk av gassapparat


Det er kun tillatt å oppbevare beholdere med brennbar gass ute på balkonger og terrasser. Gassbeholdere skal stå oppreist og skal ikke utsettes for sterk varme eller sterk sol.


Beboer er selv ansvarlig for

  • at det utføres vedlikehold og kontroll av gassapparat.

  • å studere bruksanvisning før gassapparat tas i bruk.

  • å være på vakt mot gasslekkasjer og ta nødvendige forholdsregler.


Dyrehold er søknadspliktig til styret.

Se husordensregler - siste side i reglene inneholder søknadsskjema som sendes styret.


§ 4 Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring. Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

1. Det forutsettes at eier av dyret er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsene som gjelder for å holde dyr. Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. 1

2. Eier av dyret skal straks fjerne ekskrementer som dyret måtte etterlate på eiendommen.

3. Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

4. Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for en hver skade som dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks. oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

5. Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at et dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.
Vedtekter Pelton borettslag pr 24.06.21 med oppdatert garasjeoversikt (1).pdf
Husordensregler Pelton borettslag - oppdatert etter GF 22.3.2018.pdf
Retningslinjer for styrearbeid i Pelton borettslag.pdf